ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Ιουλίου 2024
Ιουνίου 2024

HOLY
SERVICES

July 2024
June 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Α’


Φωτογραφίες από τους Χαιρετισμούς

Ἄγγελος Πρωτοστάτης. Οὐρανόθεν ἐπέμφθη,
Εἰπείν τή Θεοτόκω τό χαῖρε, καί σύν τή
Ἀσωμάτω φωνή σωματούμενον Σέ θεωρῶν, Κύριε,
Ἐξίστατο καί ἵστατο, κραυγάζων πρός Αὐτήν Τοιαῦτα.

Χαῖρε, δι’ ἤς ἡ χαρά ἐκλάμψει
Χαῖρε, δι’ ἤς ἡ ἄρα ἐκλείψει.
Χαῖρε, τοῦ πεσόντος Ἀδάμ ἡ ἀνάκλησις
Χαῖρε, τῶν δακρύων τῆς Εὕας ἡ λύτρωσις.
Χαῖρε, ὕψος δυσανάβατον ἀνθρωπίνοις λογισμοίς
Χαῖρε, βάθος δυσθεώρητον καί Ἀγγέλων ὀφθαλμοίς.
Χαῖρε, ὅτι ὑπάρχεις Βασιλέως καθέδρα
Χαῖρε, ὅτι βαστάζεις τόν βαστάνοντα πάντα.
Χαῖρε, Ἀστήρ ἐμφαίνων τόν Ἥλιον
Χαῖρε, Γαστήρ ἐνθέου σαρκώσεως
Χαῖρε, δί ἤς νεουργεῖται ἡ κτίσις
Χαῖρε, δι’ ἤς βρεφουργεῖται ὁ Κτίστης.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Βλέπουσα ἡ Ἁγία, ἑαυτήν ἐν ἁγνείᾳ, φησί τῷ
Γαβριήλ θαρσαλέως. Τό παράδοξόν σου τῆς φωνῆς,
Δυσπαράδεκτόν μου τή ψυχή φαίνεται, ἀσπόρου
Γάρ συλλήψεως τήν κύησιν πῶς λέγεις; Κράζων

Αλληλουϊα

Γνῶσιν ἄγνωστον γνῶσαι, ἡ Παρθένος
Ζητοῦσα ἁγνῶν Υἱόν, πώς ἔστι τεχθῆναι
Δυνατόν;λέξον μοί. Πρός Ἤν ἐκεῖνος ἔφησεν
Ἐν φόβῳ, πλήν κραυγάζων οὕτω

Χαῖρε, βουλῆς ἀπορρήτου μύστις
Χαῖρε, σιγή δεομένων πίστις.
Χαῖρε, τῶν θαυμάτων Χριστοῦ τό προοίμιον
Χαῖρε, τῶν δογμάτων αὐτοῦ τό κεφάλαιον.
Χαῖρε, κλίμαξ ἐπουράνιε, δι’ ἤς κατέβη ὁ Θεός
Χαῖρε, γέφυρα μετάγουσα τούς ἐκ Γῆς πρός Οὐρανόν.
Χαῖρε, τό τῶν Ἀγγέλων πολυθρύλητον θαῦμα
Χαῖρε, τό τῶν δαιμόνων πολυθρήνητον τραῦμα.
Χαῖρε, τό Φῶς ἀρρήτως γεννήσασα
Χαῖρε, τό πώς μηδένα διδάξασα.
Χαῖρε, σοφῶν ὑπερβαίνουσα γνῶσιν
Χαῖρε, πιστῶν καταυγάζουσα φρένας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Δύναμις τοῦ Ὕψιστου, ἐπεσκίασε τότε, πρός
Σύλληψιν τή Ἀπειρογάμω καί τήν εὔκαρπον
Ταύτης νηδύν, ὡς ἀγρόν ὑπέδειξεν ἠδύν ἄπασι, τοίς
Θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν, ἐν τῷ ψάλλειν οὕτως

Ἔχουσα Θεοδόχον, ἡ Παρένος τήν Μήτραν,
Ἀνέδραμε πρός τήν Ἐλισάβετ, τό δέ βρέφος ἐκείνης
Εὐθύς ἐπιγνόν τόν ταύτης ἀσπασμόν, ἔχαιρε καί
Ἄλμασιν ὡς ἄσμασιν, ἐβόα πρός τήν Θεοτόκον

Αλληλούϊα

Χαῖρε, βλαστοῦ ἀμαράντου κλῆμα
Χαῖρε, καρποῦ ἀκηράτου κτῆμα.
Χαῖρε, γεωργόν γεωργοῦσα Φιλάνθρωπον
Χαῖρε, φυτουργόν τῆς ζωῆς ἠμῶν φύουσα.
Χαῖρε, ἄρουρα βλαστάνουσα εὐφορίαν οἰκτιρμῶν
Χαῖρε, τράπεζα βαστάζουσα εὐθηνίαν ἱλασμῶν.
Χαῖρε, ὅτι λειμώνα τῆς τρυφῆς ἀναθάλλεις
Χαῖρε, ὅτι λιμένα τῶν ψυχῶν ἑτοιμάζεις.
Χαῖρε, δεκτόν πρεσβείας θυμίαμα
Χαῖρε, παντός του κόσμου ἐξίλασμα.
Χαῖρε, Θεοῦ πρός θνητούς εὐδοκία
Χαῖρε, θνητῶν πρός Θεόν παρρησία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ζάλην ἔνδοθεν ἔχων, λογισμῶν ἀμφιβόλων, ὁ
Σώφρων Ἰωσήφ ἐταράχθη, πρός τήν ἄγαμον Σέ
Θεωρῶν, καί κλεψίγαμον ὑπονοῶν, Ἄμεμπτε
Μαθῶν δέ Σου τήν σύλληψιν ἐκ Πνεύματος Ἁγίου, Ἔφη

ΑλληλούϊαΦωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016