ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Απριλίου 2024
Μαρτίου 2024

HOLY
SERVICES

April 2024
March 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ B’


Φωτογραφίες από τους Χαιρετισμούς

Ἤκουσαν οἱ ποιμένες, τῶν Ἀγγέλων ὑμνούντων,
Τήν ἔνσαρκον Χριστοῦ παρουσίαν καί δραμόντες
Ὡς πρός Ποιμένα, θεωρούσι τοῦτον ὡς Ἀμνόν
Ἄμωμον, ἐν τή Γαστρι Μαρίας βοσκηθέντα, ἤν
Ὑμνοῦντες εἶπον

Χαῖρε, Ἀμνοῦ καί Ποιμένος Μήτηρ
Χαῖρε, αὐλή λογικῶν προβάτων.
Χαῖρε, ἀοράτων ἐχθρῶν ἀμυντήριον
Χαῖρε, Παραδείσου θυρῶν ἀκοικτήτιον.
Χαῖρε, ὅτι τά Οὐράνια συναγάλλεται τή Γῆ
Χαῖρε, ὅτι τά ἐπίγεια εὐγχορεύει Οὐρανοίς.
Χαῖρε, τῶν Ἀποστόλων τό ἀσίγητον στόμα
Χαῖρε, τῶν Ἀθλοφόρων τό ἀνίκητον θάρσος.
Χαῖρε, στερρόν τῆς Πίστεως ἔρεισμα
Χαῖρε, λαμπρόν της χάριτος γνώρισμα.
Χαῖρε, δι’ ἤς ἐγυμνώθη ὁ Ἅδης
Χαῖρε, δι’ ἤς ἐνεδύθημεν δόξαν.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.
Θεοδρόμον ἀστέρα, θεωρήσαντες Μάγοι, τή τούτου
Ἠκολούθησαν αἴγλη καί ὡς λύχνον κρατοῦντες
Αὐτόν, δι’ αὐτοῦ ἠρεύνων κραταιόν Ἄνακτα καί
Φθάσαντες τόν Ἄφθαστον, ἐχάρησαν Αὐτῶ
Βοῶντες
Αλληλούϊα

Ἴδον παῖδες Χλαδαίων, ἐν χερσί τῆς Παρθένου,
Τόν πλάσαντα χειρί τούς ἀνθρώπους καί Δεσπότην
Νοοῦντες αὐτόν, εἰ δούλου ἔλαβεν μορφήν,
Ἐσπεῦσαν τοίς δώροις θεραπεῦσαι, καί βοῆσαι τή
Εὐλογημένη

Χαῖρε, ἀστέρος ἀδύτου Μήτηρ
Χαῖρε, αὐγή μυστικῆς ἡμέρας.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τήν κάμινον σβέσασα.
Χαῖρε, τῆς Τριάδος τούς μύστας φωτίζουσα.
Χαῖρε, τύραννον ἀπάνθρωπον ἐκβαλοῦσα τῆς ἀρχῆς
Χαῖρε, Κύριον Φιλάνθρωπον ἐπιδείξασα Χριστόν.
Χαῖρε, ἡ τῆς βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας
Χαῖρε, ἡ τοῦ βορβόρου ρυομένη τῶν ἔργων.
Χαῖρε, πυρός προσκύνησιν παύσασα
Χαῖρε, φλογός παθῶν ἁπαλλάττουσα.
Χαῖρε, πιστῶν ὁδηγέ σωφροσύνης
Χαῖρε, πασῶν γενεῶν εὐφροσύνη.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Κήρυκες Θεοφόροι, γεγονότες οἱ Μάγοι,
Ὑπέστρεψαν εἰς τήν Βαβυλώνα ἐκτελέσαντές Σου
Τόν χρησμόν, καί κηρύξαντες Σέ τόν Χριστόν
Ἄπασιν, ἄφεντες τόν Ἡρώδην ὡς ληρώδη, μή
Εἰδότα ψάλλειν
Αλληλούϊα

Λάμψας ἐν τή Αἰγύπτο, φωτισμόν Ἀληθείας,
Ἐδίωξας τοῦ ψεύδους τό σκότος τά γάρ εἴδωλα
Ταύτης, Σωτήρ, μή ἐνέγκαντά Σου τήν ἰσχύν,
Πέπτωκεν οἱ τούτων δέ ρυσθέντες, ἐβόων πρός τήν
Θεοτόκων

Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀναθρώπων
Χαῖρε, κατάπτωσις τῶν δαιμόνων.
Χαῖρε, τῆς ἀπάτης τήν πλάνην πατήσαντα
Χαῖρε, τῶν εἰδώλων τόν δόλον ἐλέγξασα.
Χαῖρε, θάλασσα ποντίσασα Φαραώ τόν νοητόν
Χαῖρε, πέτρα ἡ ποτίσασα τούς διψώντας τήν ζωήν.
Χαῖρε, πύρινε στύλε, ὁδηγῶν τούς ἐν σκότει
Χαῖρε, σκέπη τοῦ κόσμου πλατυτέρα νεφέλης.
Χαῖρε, τροφή τοῦ Μάννα διάδοχε
Χαῖρε, τρυφῆς Ἁγίας διάκονε.
Χαῖρε, ἡ Γῆ τῆς Ἐπαγγελίας
Χαῖρε, ἐξ ρέει μέλι καί γάλα.
Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Μέλλοντος Συμεωνός, τοῦ παρόντος αἰῶνος,
Μεθίστασθαι τοῦ ἀπατεῶνος, ἐπεδόθης ὡς βρέφος
Αὐτῶ, ἀλλά ἐγνώσθης τούτω καί Θεός τέλειος
Διόπερ ἐξεπλάγη Σου, τήν ἄρρητον σοφίαν,
Κράζων
ΑλληλούϊαΦωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016