ΣΧΟΛΙΑ

Εδώ μπορείτε να μας στείλετε
τα σχόλια και
τις εισηγήσεις σας

ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ

ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ

Απριλίου 2024
Μαρτίου 2024

HOLY
SERVICES

April 2024
March 2024


ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ


ΡΑΔΙΟΣΤΑΘΜΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣΑκούστε ζωντανά


«ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»
ΣΤΑΣΙΣ Δ’


Φωτογραφίες από τους Χαιρετισμούς

Τεῖχος εἰ τῶν παρθένων, Θεοτόκε Παρθένε, καί
Πάντων τῶν εἰς Σέ προστρεχόντων ὁ γάρ του
Οὐρανοῦ καί τῆς Γῆς, κατεσκεύασε Σέ Ποιητής,
Ἄχραντε, οἰκήσας ἐν τή Μήτρα Σου, καί πάντας
Σοί προσφωνείν διδάξας

Χαῖρε, ἡ στήλη τῆς παρθενίας
Χαῖρε, ἡ πύλη τῆς σωτηρίας.
Χαῖρε, ἀρχηγέ νοητῆς ἀναπλάσεως
Χαῖρε, χορηγέ θεϊκῆς ἀγαθότητος.
Χαῖρε, Σύ γάρ ἀνεγέννησας τούς συλληφθέντας αἰσχρῶς
Χαῖρε, Σύ γάρ ἐνουθέτησας τούς συληθέντας τόν νοῦν
Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα
Χαῖρε, ἡ τόν σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα.
Χαῖρε, παστάς ἀσπόρου νυμφεύσεως
Χαῖρε, πιστούς Κυρίω ἁρμόζουσα.
Χαῖρε, καλή κουροτρόφε παρθένων
Χαῖρε, ψυχῶν Νυμφοστόλε Ἁγίων.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὕμνος ἅπας ἡττᾶται, συνεκτείνεσθαι σπεύδων, τῷ
Πλήθει τῶν πολλῶν οἰκτιρμῶν Σου ἰσαρίθμους
Γάρ τή ψάμμω ὠδᾶς, ἄν προσφέρωμεν Σοί,
Βασιλεῦ Ἅγιε, οὐδέν τελοῦμεν ἄξιον, ὧν δέδωκας
Ἠμίν τοίς Σοί βοώσιν

Αλληλουϊα

Φωτοδόχον λαμπάδα, τοίς ἐν σκότει φανείσαν,
Ὀρῶμεν τήν Ἁγίαν Παρθένον τό γάρ ἄϋλον
Ἄπτουσα φῶς ὁδηγεῖ πρός γνῶσιν Θεϊκήν
Ἅπαντας, αὐγή τόν νοῦν φωτίζουσα, κραυγή δέ
Τιμωμένη ταῦτα

Χαῖρε, ἀκτίς νοητοῦ Ἡλίου
Χαῖρε, βολίς τοῦ ἀδύτου φέγγους.
Χαῖρε, ἀστραπή τᾶς ψυχᾶς καταλάμπουσα
Χαῖρε, ὡς βροντή τούς ἐχθρούς καταπλήττουσα.
Χαῖρε, ὅτι τόν πολύρρυτον ἀναβλύζεις ποταμόν.
Χαῖρε, τῆς κολυμβήθρας ζωγραφοῦσα τόν τύπον
Χαῖρε, τῆς ἁμαρτίας ἀναροῦσα τόν ρύπον.
Χαῖρε, λουτήρ ἐκπλύνων συνείδησιν
Χαῖρε, κρατήρ κιρνῶν ἀγαλλίασιν.
Χαῖρε, ὀσμή τῆς Χριστοῦ εὐωδίας
Χαῖρε, ζωή μυστικῆς εὐωχίας.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Χάριν δοῦναι θελήσας, ὀφλημάτων ἀρχαίων, ὁ
Πάντων χρεωλύτης ἀνθρώπων, ἐπεδήμησε δι’
Ἑαυτοῦ, πρός τούς ἀποδήμους της αὐτοῦ χάριτος
Καί σχίσας τό χειρόγραφον, ἀκούει παρά πάντων
Οὕτως

Ἅλληλουϊα

Ψάλλοντές Σου τόν Τόκον, ἀνυμνοῦμεν Σέ
Πάντες, ὡς ἔμψυχον Ναόν, Θεοτόκε ἐν τή Σή γάρ
Οἰκήσας Γαστρι ὁ συνέχων πάντα τή χειρί Κύριος,
Ἠγίασεν, ἐδόξασεν, ἐδίδαξε βοάν πάντας
Χαῖρε, σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου
Χαῖρε, Ἁγία Ἁγίων μείζων.
Χαῖρε, κιβωτέ χρυσωθεῖσα τῷ Πνεύματι
Χαῖρε, θησαυρέ τῆς ζωῆς ἀδαπάνητε.
Χαῖρε, τίμιον διάδημα, Βασιλέων εὐσεβῶν
Χαῖρε, καύχημα σεβάσμιον, Ἱερέων εὐλαβῶν.
Χαῖρε, τῆς Ἐκκλησίας ὁ ἀσάλευτος πύργος
Χαῖρε, τῆς Βασιλείας τό ἀπόρθητον τεῖχος.
Χαῖρε, δι’ ἤς ἐγείρονται τρόπαια
Χαῖρε, δι’ ἤς ἐχθροί καταπίπτουσι.
Χαῖρε, χρωτός τοῦ ἐμοῦ θεραπεία
Χαῖρε, ψυχῆς τῆς ἐμῆς σωτηρία.

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.

Ὤ Πανύμνητε Μῆτερ, ἡ τεκοῦσα τῶν πάντων,
Ἁγίων Ἁγιώτατον Λόγον (ἐκ γ’) (3) δεξαμενή
Τήν νῦν προσφοράν, ἀπό πά΄σής ρύσαι συμφορᾶς
Ἅπαντας καί τῆς μελλούσης λύτρωσαι κολάσεως
Τούς συμβοώντας

Ἅλληλοϊα

Κοντάκιον. Ἦχος Πλ. Δ΄
Τή Ὑπερμάχω Στρατηγῶ τά νικητήρια, ὡς
Λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, ἀναγράφω
Σοί ἡ Πόλις Σου, Θεοτόκε. Ἀλλ’ ὡς ἔχουσα τό
Κράτος ἀπροσμάχητον, ἐκ παντοίων μέ κινδύνων
Ἐλευθέρωσον, ἴνα κράζων Σοί

Χαῖρε, Νύμφη Ἀνύμφευτε.Φωτογραφικό υλικό
ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ
ΙΕΡΕΑ ΚΑΙ Η
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΚΑΤΑ
ΤΟΥΣ ΕΞΙ ΛΟΓΟΥΣ
ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Πρωτοπρεσβύτερος
Μάριος
Δημοσθένους
(Διπλωματική Μελέτη)

Περισσότερα...

Ο Άγιος Νεκτάριος

ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΓΑΠΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Έναρξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2021-2022

Λήξη Κατηχητικών
Συνάξεων 2020-2021

Κατηχητική Κίνηση 2018
Παιδική Εξοχή

Φωτογραφίες από Δραστηριότητες
της Κατηχητικής
Κίνησης 2015-2016